Utvikling av konkurransefortrinn på den globale konkurransearena for norsk reiselivsnæring

Gjennom forskning som måler effekten av tiltak skal dette prosjektet utvikle Norge som destinasjon.

Kontaktperson: Professor Kåre Sandvik

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, ved professor Kåre Sandvik, har ansvaret for prosjektledelsen i tidenes prestisjeprosjekt i norsk reiseliv. Gjennom forskning som måler effekten av tiltak skal høyskolen, sammen med en rekke partnere, utvikle Norge som destinasjon.

Agderforskning, Menon Business Economics og Cornell School of Hotel Administration er med som prosjektpartnere, i tillegg til 20 aktører fra reiselivsnæringa.

Prosjekts overordnete mål er å utvikle norsk reiseliv til å bli en næring som har så stor betydning for nasjonens verdiskaping og sysselsetting at næringen av den grunn hører hjemme blant landets ledende fremtidsnæringer.

Prosjektet (under REISEPOL), er et brukerstyrt forskningsprosjekt. Det vil si at det er bedriftene som skal gi problemstillingene og premissene som forskerne skal arbeide med.

Hovedformålet med prosjektet er å styrke konkurransekraften til norsk reiselivsnæring ved å fremskaffe ny og relevant forskningsbasert kunnskap som aktørene kan nyttiggjøre seg for å styrke sin egen innovasjon, produktivitet, attraktivitet og konkurranseposisjon i internasjonale markeder.

Hensikten med prosjektet er å bidra til å:

  • Utvikle et felles sett av scenarier og strategiske retninger mot 2025.
  • Utvikle og implementere nye og effektive modeller for organisering av arbeidskraft og kompetanseledelse. Målsettingen er å bidra til at norske reiselivsbedrifter tar posisjonen som verdens beste på arbeidsproduktivitet. Dette er en ambisiøs målsetning, men den følger som en logisk konsekvens av at Norge har verdens høyeste kostnadsnivå.
  • Utvikle bedre metoder for felles innovasjonsprosesser, med medarbeidere og bedriftspartnere, for å skape genuine gjesteopplevelser og for å lansere nye lønnsomme volumkonsepter. Ambisjonsnivået er at Norge skal blibest på genuine opplevelse og eierskap til minst 5 feriekategorier.
  • Gjennomføre effektiv segmentering og distribusjon av egenpakketerte løsninger på digitale plattformer. Ambisjonsnivået er at norsk reiseliv blir best i digital pakketering.
  • Økt "return on marketing", utvikling av nye modeller for felles internasjonal markedsføring og forbedret bruk og effekt av digitale medier. Norge er en liten aktør på den globale arena og må bli best på "smart" markedsføring for å lykkes i en enda tøffere konkurransesituasjon. Norge er en liten aktør på den globale arena og må bli best på "smart" markedsføring for å lykkes i en enda tøffere konkurransesituasjon.

Kontaktperson: Professor Kåre Sandvik